ÚRADNÉ PREKLADY

Ing. Dana Bednárová

prekladateľ

facebook

ÚRADNÝ PREKLAD alias SÚDNY PREKLAD

Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Tarifná odmena za úradný preklad je stanovená vyhláškou č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na 19,92 €/ normostrana. Jedna normostrana obsahuje 1800 znakov.

Tarifná odmena sa zvýši o 50%, ak je potrebný expresný preklad (do 24 hodín). Pri preklade, ktorý je náročný na presnosť a odbornosť, sa tarifná odmena zvýši o 30%.

V prípade neúradného prekladu je tarifná odmena stanovená vo výške 50% tarifnej odmeny úradného prekladu (t.j. 9,96 €/normostrana). Je možné sa dohodnúť na nižšej sadzbe v prípade väčšieho rozsahu alebo nenáročnosti textu.

KONTAKT

MARTIN

tel.: 0918 899 691

email: preklady@finefox.sk

BRATISLAVA

tel.: 0918 899 654

email: preklady@finefox.sk

BANSKÁ BYSTRICA

tel.: 0917 639 093

email: preklady@finefox.sk

created by fine fox